Hvor:

Plasthallen Ullevål

Når:
Torsdager kl 15.30 - 16.30.

Hva:
Kanonball startet opp i august 2018. Regler finnes i mange varianter og det spilles mer eller mindre etter den norske versjonen.

Spillet:

Ballen(e) kastes ofte tilfeldig ut på banen i det spillet begynner. En annen variant er at man lar ballen(e) ligge på midtlinjen i det spillet starter, slik at deltakerne må løpe for å hente ballen først. Dette medfører en viss risiko, og ønsket om å få starte med ballen må veies opp mot at faren er stor for å bli stukket dersom en motspiller når en ball rett før deg.

Spillet går ut på å stikke motspillere. Å «stikke» vil si å kaste en ball på noen slik at ballen er innom den som kaster, den som blir stukket og bakken eller annen del av banen, i nevnte rekkefølge.

Dersom ballen ikke skulle nå det siste punktet, men blir tatt imot av den som blir truffet, kalles det pol. Ved pol er det den som kastet ballen, som blir stukket isteden. En vanlig regel er at baller som treffer hodet (hodestikk) ikke teller.

En spiller kan bare bli stukket om vedkommende befinner seg i den delen av sitt lags område som grenser til midtlinjen. Spilleren må da flytte seg til det området hvor kongen i utgangspunktet står. Dersom en spiller som er stukket, stikker en motspiller, får førstnevnte returnere til midtområdet og anses ikke lenger for å være stukket.

Etter at alle unntatt kongen på et lag er stukket, flytter kongen seg til den delen av sitt lags område som grenser til midtlinjen, og spiller der. Kongen har i utgangspunktet tre liv og mister ett hver gang vedkommende blir stukket. Et lag taper dersom lagets konge mister alle livene, og det andre laget har da vunnet.

https://www.youtube.com/watch?v=ViE11nVtTI0

Kontaktpersoner:

Rikka Kjelkenes (rikka.kjelkenes@psykologi.uio.no), Ingvild Sandø Lofthus (i.s.lofthus@psykologi.uio.no)

Facebook-gruppe: (https://www.facebook.com/groups/294827979406458/

 

Where:

Plasthallen Ullevål

When:
Thursdays 15:30 – 16:30

What:
Dodgeball has been offered by OUS BIL since August 2018. There are numerous versions of dodgeball rules; we mostly play according to the Norwegian model.

The game:

The ball(s) are typically thrown randomly out on the pitch as the game begins. Another option is to leave the ball(s) at the centre line at the start of the game, so that participants have to run there and attempt to pick up the ball first. The latter method involves some risk, and the players will have to carefully consider the pros and cons of starting with the ball versus the risk of getting hit if the opponent reaches the ball first.

The aim of the game is to hit opponents. To hit someone means to throw a ball on an individual so that the ball touches the one who is throwing, the one who gets hit, and then the ground of another part of the pitch, in this particular order.

In the event that the ball is securely caught by the individual who was initially the target, it is the one who threw the ball who takes the hit instead. A common rule is that getting hit in the head with a ball (a headshot) does not count.

A player can only get hit if the player in question is within his/her team’s area that borders the centre line. If a player does get hit, the individual must move to the “jail area” behind the opponents’ line, where the king is stood. If a player who has already been hit manages to hit an opponent, the former is released from jail, returns to the main area, and is no longer considered to be hit.

Once every player barring the king has been hit, the king moves to his team’s area that borders the centre line and plays there. The king typically has three lives and loses one each time he/she is hit. A team loses once the king has lost all its lives – the other team has then won.

https://www.youtube.com/watch?v=ViE11nVtTI0

Contact

Rikka Kjelkenes (rikka.kjelkenes@psykologi.uio.no), Ingvild Sandø Lofthus (i.s.lofthus@psykologi.uio.no)

Facebook-group: (https://www.facebook.com/groups/294827979406458/