Oslo Universitetssykehus B.I.L.
Postadresse

Rikshospitalet, rom B1, 2001
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Org.nr.

884 397 952